הליך הצעות מחיר 32/2019 - הקמה וניהול מאגר יועצים וספר ספקים דיגיטלי

18/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להקמת מאגר יועצים דיגיטלי וספר ספקים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 32/2019 הקמה וניהול מאגר יועצים וספר ספקים דיגיטלי . את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 32/2019 הקמה וניהול מאגר יועצים וספר ספקים דיגיטלי " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מיילboffers@akko.muni.il  (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך).  את ההצעות יש להגיש עד ליום 28.3.2019 עד לשעה 13:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה או לתיבת המייל עד ליום ולשעה הנקובים לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה ולא תדונה.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן למייל : izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 24.3.2019 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד