מכרז פומבי 14/2019- השכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות, עכו

7/05/2019
עיריית עכו  מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אליהו כהן - מנהל מחלקת נכסים בקומה א' בעירייה  תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות, עכו"  יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה) בקומה ב' עד ליום 6.6.19 עד לשעה 13:00. סיור מציעים ייצא מבניין העירייה, קומת כניסה ביום ב', ה-20.5.19 בשעה 10:00. הסיור אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע למכרז ותנאיו ניתן להפנות בכתב למנהל מחלקת נכסים לפקס. 04-9956261 עד לא יאוחר מיום ב', ה-27.5.19 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד