מכרז פומבי מס' 40/2019 - שירותי חשבות למנהל החינוך, עכו

22/09/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי חשבות למינהל החינוך בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת גזבר העירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. לשאלות הבהרה ופרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל ראש מינהל חינוך – הגב' אורית אסייג למייל orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 3.10.19 עד השעה 13:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית, בטל' :  04-9956040 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 40/2019 – שירותי חשבות למינהל החינוך, עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 24.10.19- עד לשעה 13:00. 
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד