הודעה על אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז- ספק יחיד

31/10/2019

1. עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם חברת אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ ( להלן: "חברת אגם") בפטור ממכרז כספק יחיד המתחזקת מערכות השקיה קיימות מתוצרת "אגם" , ברחבי העיר עכו.

2.בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר חברת אגם בפטור ממכרז.

3.בידי העירייה חוות דעת מקצועית הממליצה לאשר את חברת אגם כספק יחיד לשירות והפעלה של מערכות בקרה תוצרת "אגם" קיימות בעיר עכו.

4.אדם הסבור כי קיימת חברה אחרת או מציע אחר אשר עונה על דרישות העירייה כמפורט לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל התפעול והאכיפה- מר יניב אשור, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956172וזאת עד ליום 5/11/19 עד לשעה 15:00. 

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956055. 

5. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 


יניב אשור
ראש מנהל תפעול ואכיפה


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד