מכרז פומבי מס' 36/2019 קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

29/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של העיר לאתר מחזור מוכר על פי כל דין בישראל. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול – גב' נורית אזולאי בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 36/2019 קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ב',  ה- 20.1.20 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ב' ה-6.1.20. המפגש יתקיים במנהל התפעול- במשרדו של מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים- גבי בן יאיר בקומת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות במפגש הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף  תברואה ורישוי עסקים לפקס: 04-9956172 עד לא יאוחר מיום ב'- 13.1.20 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956057.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד