מכרז פומבי מס' 8/2020 - שירותי ניהול צוות חדשנות

25/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשירותי ניהול צוות חדשנות, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות- גב' יונית סמולש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2020 שירותי ניהול צוות חדשנות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, עד ליום חמישי, ה-12.3.20, עד לשעה 13:00.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות למייל yonit@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 5.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956124/5.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד