הודעה על פטור ממכרז- הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת פרח כספק יחיד

5/03/2020
1.עיריית עכו מבקשת להפעיל תכנית פרויקט חונכות אישית לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ולתמיכה רגשית על ידי סטודנטים במוסדות אקדמיים המתוגמלים במלגות למימון לימודיהם.
2.לצורך הפעלת התוכנית, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם עמותת פרח המפעילה
תכנית כאמור לעיל. 3.התכנית תתבצע במסגרת בתי ספר ומסגרות חינוכיות נוספות בתחום העיר עכו. 4. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם עמותת פרח, להפעלת התוכנית כספק יחיד. 5.בידי העירייה חוות דעת של המועצה להשכלה גבוהה המאשרת את עמותת פרח כספק יחיד.6.אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל החינוך- גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, לפקס מספר04-9956050 וזאת עד ליום 8.3.20  עד לשעה 15:00.  באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956040. 
7.לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד