מכרז פומבי מס' 9/2020 - טיפול בחדקונית הדקל ותהלוכן האורן - קבלן שנתי - מעודכן

8/03/2020

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות טיפול בחדקונית הדקל ותהלוכן האורן, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את חוברת המכרז ניתן לרכוש בעלות של 700 ₪ במנהל התפעול בשעות העבודה המקובלות בעיריית עכו. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2020 טיפול בחדקונית הדקל ובתהלוכן האורן עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ה- 25.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לנועם שגב לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 18.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956104.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד