הזמנה להציע הצעות מחיר להליך מכירה מס' 109/2020

.1.1    עיריית עכו (להלן:"העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת קאיה סורנטו"  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.1.2.הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.2.את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 109/2020 " – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il   בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 109/2020). עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא  התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח את ההצעה פעם נוספת.  יש לוודא קבלת ההליך בטלפון 04-9956214. לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר  בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל   בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת הצעות מחיר תחתם המעטפה על  ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי  המעטפה.  את ההגשה יש לשלוח לא  יאוחר מתאריך  18/6/2020 עד השעה 13:00  . הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת הצעות המחיר הממוחשבת או במשרדי מזכירות העירייה, מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד