מכרז פומבי מס' 18/2020 - בניית תכנית אב אסטרטגית לחינוך עבור עיריית עכו - מעודכן

15/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לבניית תכנית אסטרטגית לחינוך עבור עיריית עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 18/2020 בניית תכנית אב אסטרטגית לחינוך עבור עיריית עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,  לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה.את המסירה יש לבצע עד ליום ב' ,20.7.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל או בפקס בלבד לגב' אורית אסייג, ראשת מינהל החינוך, עד ליום ב', ה- 29.6.20 עד לשעה 13:00, מס' פקס 049956050 /דואר אלקטרוני: orit_a@akko.muni.il. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956040.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד