מעודכן - מכרז פומבי מס' 13/2020 - השכרת מבנה וחניות ברחוב הרצוג 28 להפעלת תחנת מוניות

28/06/2020
      
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות, הכולל מבנה בשטח של 21 מ"ר ושלוש חניות צמודות, הידועים כחלק מחלקה 104 בגוש 18021 וחלק מחלקות 126, 114 בגוש 18020.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים, בקומה א' בעיריית עכו, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת מבנה וחניות ברחוב הרצוג 28 להפעלת תחנת מוניות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ד', ה- 08/07/2020 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום א', ה- 28/06/2020, בשעה 10:00. סיור המציעים אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים- אליהו כהן לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-2/7/2020 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956263.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד