מכרז פומבי מס' 14/2020 - קהילה תומכת רווחה - מעודכן

23/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשירותי קהילה תומכת רווחה בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן מינהל הרווחה בעירייה, תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ₪), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 14/2020 קהילה תומכת רווחה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 , עכו, עד ליום א', ה - 23.7.20 עד 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל AmihaiC@akko.muni.il למנהל הפרויקט מר –עמיחי כהן  עד לא יאוחר מיום ד', ה - 1.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון:04-9956019
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד