מכרז פומבי 19/2020שירותי ניהול צוות חדשנות

28/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניהול צוות חדשנות, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
מכרז זה רשאים להשתתף: יחידים, שותפויות או רשומות או תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים בכל התנאים המפורטים במכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ישירות ממחלקת הגבייה  תוך הגעה פיזית או רכישה טלפונית  במספר: 04-9956003  תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא.
יש להביא ידנית את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2020 " שירותי ניהול צוות חדשנות" ולהכניסן לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, לא יאוחר  מיום א' ה- 12.7.20 עד לשעה 13:00.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות למייל yonit@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום א ה- 5.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956124/5.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד