הליך הצעות מחיר 99/2020אספקת ציוד משרדי

2/07/2020

מסמכי ההליךמסמך א' -  הזמנה להציע הצעת מחירמסמך ב' - הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב'/1 - הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב'/2 - הצהרת משתתף מקומי;
נספח ב'/3-  הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו-2ב'/1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך ג' - חוזה ההתקשרות בין העירייה לספק.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד