מכרז פומבי מס' 17/2020 - גינון חצרות משותפים

19/07/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גינון חצרות משותפים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי מנהלת אגף אמרכלות וחשבת מינהל התפעול ואכיפה בעירייה, תמורת תשלום בסך 900 ₪ (תשע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 17/2020 גינון חצרות, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 5.8.20 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה-27.7.20 במשרדו של ראש מנהל תפעול, בקומת הכניסה בבניין העירייה, בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 29.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956055/104. נ
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד