פנייה להצטרפות לספר הקבלנים ואו/ הספקים - עיריית עכו

21/07/2020
עיריית עכו מזמינה ספקים/קבלנים, המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא מטעמה, להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים ו/או הספקים של העירייה.
כל ספק/קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני העירייה, חייב להגיש הצעתו באתר עיריית עכו תחת טפסים מקוונים, אגף הרכש.
את הבקשה יש למלא כנדרש ולצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים בטופס הבקשה.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.
פרטים בדבר ההרשמה ניתן לקבל בטל. 04-9956084 באגף הרכש
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד