מכרז פומבי מס' 24/2020 - אספקת מוצרים להכנת כריכים לתלמידים בסיכון במוס"ח

5/08/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי אספקת מוצרים להכנת כריכים בתלמידים בסיכון במוס"ח, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2020 שירותי אספקת מוצרים להכנת כריכים בתלמידים בסיכון במוס"ח" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה). את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 16.8.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956050 או למייל david-v@akko.muni.il לחשב מינהל חינוך - מר דוד וקנין עד לא יאוחר מיום ג', ה- 11.8.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956040. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד