מכרז פומבי 25/2020 - רכישת טנדר לאגף שפ"ע

9/09/2020

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טנדר לאגף שפ"ע, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי– מנהלת אגף אמרכלות, תמורת תשלום בסך 300 ₪ , שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 25/2020 רכישת טנדר לאגף שפ"ע " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה- 29.9.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריף – מנהל מחלקת רכב לפקס 04-9551247 או למייל shlomi@akko.muni.il , עד לא יאוחר מיום ג', ה- 22.9.20  בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון מס':  0545532363. ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר העירייה: www.akko.muni.il

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד