מכרז פומבי מס' 31/2020 - טיפול בגג אצטדיון עירוני

4/11/2020

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות טיפול בגג אצטדיון עירוני בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, מור גאון, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 31/2020 לטיפול בגג אצטדיון עירוני" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 25.11.20 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום ד', ה- 11.11.20 במתחם האצטדיון העירוני, ברח' משמר הים, עכו בשעה 10:00. הסיור הינו חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר אינג' ריזק מחול  למייל rizekmak@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ג', ה-17.11.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956118. ניתן לעיים בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד