מכרז פומבי מס' 33/2020 - השכרת מבנה וחניות ברחוב הרצוג 28 להפעלת תחנת מוניות

24/11/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות, הכולל מבנה בשטח של 21 מ"ר ושלוש חניות צמודות. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים, בקומה א' בעיריית עכו, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת מבנה ו- 3 חניות ברחוב הרצוג 28 להפעלת תחנת מוניות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה- 13/12/2020 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום א', ה- ה 29/11/2020, בשעה 10:00. סיור המציעים אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה-06/12/2020 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956263.    
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד