מכרז פומבי מס' 10/2020 -השכרת שטח בבניין שייבנה ברח' הרצל בעיר עכו

30/11/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכרז פומבי 10/2020 להשכרת שטח בבניין שייבנה ברח' הרצל בעיר עכו. המכרז מציע להשכרה שטח בבניין שייבנה על חלק ממגרש 2611(י"ד) לפי תכנית ג/במ/18 ותכנית 213-0609222 הידוע גם כחלק מחלקה 107 בגוש 18001 . השטח המוצע להשכרה הינו כ- 700 מ"ר בקומת הקרקע של הבניין וכ- 850 מ"ר בקומה א' של הבניין וכן 30 מקומות חניה לשימוש בלעדי של הזוכה, הכל בכפוף להוראות חוזה השכירות ויתר מסמכי המכר. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הנכסים, אצל מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים, בקומה א' בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 700 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מספר 10/2020- השכרת שטח בבניין שיבנה ברח' הרצל בעיר עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. לאור מגפת הקורונה, מוצע לתאם הגעה מראש בטלפון שמספרו 04-9956262 (מודגש כי לא תינתן כל הקלה ולא תתקבל הצעה אשר לא תופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות הקבוע במכרז זה). את הגשת ההצעות יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום שלישי, ה- 19.1.2021 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה, קומת הכניסה (ליד השומר) ביום שלישי, ה- 8.12.2020, בשעה 11:00. ההשתתפות בסיור המציעים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום שלישי, ה-22.12.2020 עד לשעה 13:00.
באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל בטלפון 04-9956262.​ נ
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד