הודעה על פטור ממכרז- הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת אופנים לצורך הפעלת תכנית מדעית טכנולוגית

31/12/2020

עיריית עכו מבקשת להפעיל תכנית לקידום החינוך המדעי טכנולוגי ע"י עמותת "אופנים – עמותה לקידום ילדים ונוער בישראל" (להלן: "העמותה").
לעמותה מודל פעילות ייחודי: אוטובוסים שהוסבו לשמש כמעבדות ניידות, המכילות ציוד למידה מתקדם וחדשני, המאפשר להגיע אל הילדים עם תכניות שנתיות ועם כל
התשתית הטכנולוגית והמדעית הנדרשת ללמידה חווייתית ומעשירה.
לצורך הפעלת התוכנית, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם עמותת חינוך לאופנים המפעילה תכנית כאמור לעיל.
בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם העמותה להפעלת התוכנית כספק יחיד.
בידי העירייה חוות דעת מקצועית אובייקטיבית על ייחודיות התכנית.
אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל החינוך- גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, למייל shoshio@akko.muni.il  וזאת עד ליום 10.1.2021  עד לשעה 15:00. 
באחריות הפונה לוודא קבלת המייל בטלפון 04-9956276. 
לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 

אורית אסייג
ראש מנהל החינוך

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד