מכרז פומבי מס' 2/2021 - הפעלת בית ספר מקיף אורט דרסקי ובית ספר מקיף ערבי על שם חילמי שאפעי, עכו

25/01/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לניהול והפעלת שני בתי ספר על-יסודיים-  "מקיף אורט דרסקי עכו" בטווח כיתות ז'- י"ב ו"מקיף ערבי על שם חילמי שאפעי" בטווח הכיתות ז' עד י"ב. השירותים כוללים ניהול והפעלה של בתי הספר, כמשמעותן בפקודת החינוך [נוסח חדש] תשל"ח- 1978, בהתאם למכלול הוראות ההסכם ותנאיו ובהתאם לקבוע בכל דין ו/או חוזר ו/או הנחיות מנהליות ופדגוגיות מאת משרד החינוך ו/או ההוראות המנהליות של העירייה  (ככל שהנחיות העירייה אינן סותרות את הנחיות משרד החינוך ו/או כל דין, שכן במצב כזה גוברות הנחיות משרד החינוך והוראות הדין). את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, במספר 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו יוגשו בכתב בלבד לראש אגף חינוך – גב' אורית אסייג (להלן: "מנהלת הפרויקט") למייל: orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15.2.21, בשעה 13:00 על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040/1. סיור מציעים יתקיים ביום ב', ה- 8.2.21 בשעה 10:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, בכתובת אתר העירייה. הסיור יחל בחטיבות הביניים עליה שניה ורוז ברחוב בורלא 2 (בשער חטיבת הביניים רוז) ובאשכול הפיס ולאחר מכן ימשיך הסיור אל תיכון דרסקי וחילמי שאפעי. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2021 להפעלת בית ספר מקיף אורט דרסקי ובית ספר מקיף ערבי על שם חילמי שאפעי, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה-  1.3.21 עד לשעה 13:00.  הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה  שהיא, עד למועד ולשעה הנקובים לעיל- לא תתקבלנה ולא תדונה.  מועד פתיחת המעטפות יפורסם באתר העיריה ויתקיים באמצעות אפליקציית הזום. מציעים המעוניינים להיות נוכחים, מתבקשים לפנות לעירייה בטלפון 04-9956214

פתיחת מכרז בזום ביום רביעי, 17.3.21 בשעה 10:30 באולם מועצת העיר


לפרטי המכרז המלאים לחץ כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד