מכרז פומבי מס' 3/2021 – הפעלת בית ספר מקיף דתי אמי"ת קנדי, עכו

25/01/2021

עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לניהול והפעלת בית הספר העל-יסודי-  "מקיף דתי אמי"ת קנדי" בטווח כיתות י'- י"ג, סמל מוסד 240036, המצוי ברחוב בורלא 5 עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, במספר 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו יוגשו בכתב בלבד לראש אגף חינוך – גב' אורית אסייג (להלן: "מנהלת הפרויקט") למייל: orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15.2.21, בשעה 13:00 על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040/1. תשובות תימסרנה על ידי מנהלת הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה. העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה, למעט ממנהלת הפרויקט בכתב, והן לא יחייבוה. סיור מציעים יתקיים ביום ב', ה- 8.2.21 בשעה 10:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, בכתובת אתר העירייה. הסיור יחל בחטיבות הביניים עליה שניה ורוז ברחוב בורלא 2 (בשער חטיבת הביניים רוז) השייכת לתיכון דרסקי. לאחר מכן ימשיך הסיור לביה"ס נשוא מכרז זה. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2021 להפעלת בית ספר מקיף דתי אמי"ת קנדי, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה-  1.3.21 עד לשעה 13:00.   הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה  שהיא, עד למועד ולשעה הנקובים לעיל- לא תתקבלנה ולא תדונה. מועד פתיחת המעטפות יפורסם באתר העיריה ויתקיים באמצעות אפליקציית הזום. מציעים המעוניינים להיות נוכחים, מתבקשים לפנות לעירייה בטלפון 04-9956214.  

 

פתיחת מכרז בזום ביום רביעי, 17.3.21 בשעה 10:30 באולם מועצת העיר


לפרטי המכרז המלאים לחצו כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד