הליך הצעות מחיר 26/2021 - אספקת מעטפות ונייר לוגו- ספק שנתי

25/01/2021
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לאספקת מעטפות ונייר לוגו- ספק שנתי  (להלן: "הציוד"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 26/2021 אספקת מעטפות ונייר לוגו(להלן: "ההליך" או "הליך זה").
הזוכה יספק לעירייה ציוד, אשר יוזמן ממנו בכמות בהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת האספקה ובלבד שסך כל ההזמנות אשר תבוצענה מהזוכה מכוח זכייתו בהליך  לא יעלה על 50,000 ₪ כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההארכה ככל שתהיה. את ההצעות נושאות ציון "הליך הצעות מחיר 26/2021 אספקת מעטפות ונייר לוגו " יש להגיש לתיבת מייל ממוחשבת boffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך) ולוודא קבלת המייל בטלפון 04-9956214. את ההצעות יש להגיש עד ליום חמישי ה-11/2/2021 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המייל הממוחשבת, מכל סיבה שהיא, עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – מר איציק בן שושן (להלן: "מנהל הפרויקט") למייל izik@akko.muni.il   עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 4/2/2021 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה. העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה, למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד