מכרז פומבי 11/2021 הפעלת תכנית ללימודי המחשב והדיגיטל

14/02/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעיל תכנית ללימודי המחשב והדיגיטל, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות מחלקת הגבייה, בטלפון 04-9956002/3/5 בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2021 הפעלת תכנית ללימודי המחשב והדיגיטל " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ב', ה- 1.3.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל youth.centr@akko.muni.il למנהל מרכז צעירים – אלי חביב עד לא יאוחר מיום ב', ה- 22.2.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9917477 שלוחה 9.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד