מכרז פומבי 8/2021 - ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים

16/02/2021

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון 04-9956003/5 תמורת תשלום של 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן יהיה לשלוח עד ליום ב', ה- 22/02/2021 עד השעה 13:00 בלבד לדוא"ל:mordekhay@akko.muni.il.
 את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2021 ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה עד ליום ג', ה- 02/03/2021, עד לשעה 13:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז, באתר האינטרנט של העירייה

 

פתיחת מעטפות בזום למכרז 8-2021

 

פתיחת המעטפה הפנימית  - הצעת המחיר,  תתקיים ביום שני 12/04/2021 בשעה 14:00

:מצורף קישור לזום 

https://zoom.us/j/99100163450?pwd=dFZHZDU4bEU1dTQ4S2EzUmg0OXhIUT09

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד