מכרז פומבי מס' 16/2021 פרוייקטים של M21 וחדרי הכלה

8/04/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לפרויקטים של M21 וחדרי הכלה עבור בית ספר שזר, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון 04-9956003/5 תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2021פרויקטים של  M21  וחדרי הכלה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה-11.5.21 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יתקיים ביום ג', ה- 20.4.21 בשעה 11:00 בבית ספר שזר, רחוב הזית בעכו וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, באתר העירייה. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל חינוך בעירייה, מר יוסי לוזון למייל: lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 27.4.21 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון מספר 0523863954.

 

החלטת ועדת מכרזים מיום 30.6.21 - זוכה - גן משחקים בע"מ

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד