מכרז פומבי מס' 20/2021 - אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבלים

12/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבלים שיוזמנו מעת לעת ובלבד שסך ההזמנה השנתי לא יעלה על 350,000 ₪ כולל מע"מ, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון :04-9956003/5 תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2021 " אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבלים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-26.4.21 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון, ראש מנהל קשרי קהילה למייל sagit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 20.4.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956225.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד