מכרז פומבי מס' 18/2021 - רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה - ספק שנתי

20/04/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה בהתקשרות עם ספק שנתי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 18/2021 אספקת  מזגנים- ספק שנתי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א', ה- 23.5.21 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים בעירייה יתקיים ביום חמישי, ה- 29.04.21 בחדר המועצה, בקומה 1 בבניין העירייה, במועד האמור בשעה 11:00 בהתאם לתו הירוק. השתתפות במפגש הקבלנים איננה חובה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאיציק בן שושן  למייל: izik@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 6.5.21 עד לשעה 13:00. על הפונה ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956084.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד