מכרז פומבי מס' 24/2021 אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים, פסטיבלים עירוניים ופסטיבל עכו

27/04/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים, פסטיבלים עירוניים ופסטיבל עכו שיוזמנו מעת לעת ובלבד שסך ההזמנה השנתי לא יעלה על 350,000 ₪ כולל מע"מ. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון :04-9956003/5 העבודה הרגילות תמורת תשלום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2021 אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים, פסטיבלים עירוניים ופסטיבל עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-2.5.21 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון, ראש מנהל קשרי קהילה למייל sagit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 28.4.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956225.

 


בהגשת הערבות נפלה טעות בבקשה לציון המדד. יש להגיש ערבות עפ"י מדד מרץ ולא כפי שנרשם עפ"י מדד אפריל

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד