מכרז פומבי מס' 7/2021 - השכרת מדחנים חכמים

27/04/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מדחנים חכמים המאפשרים תשלום בכרטיס אשראי בעיר עכו הכוללים בין היתר, אספקת והתקנת מדחנים ותפעולם (להלן: "השירותים"), הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות מחלקת הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2021 השכרת מדחנים חכמים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 19.5.21 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום רביעי, ה- 5.5.21 באגף הבטחון, קומת הכניסה, בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות בסיור איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956242, מנהל אגף ביטחון ופיקוח - מר יחיאל מקיאס (עד לא יאוחר מיום ד', ה- 12.5.21 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956060.

 

פתיחת מכרז: יום א 30/05/2021 13:00 במשרד סגן ראש העיר, אדהם ג'מל

 

החלטת ועדת מכרזים מיום 22.6.21 - חברת מילגם זוכה (הצעת יחיד)

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד