הליך הצעות מחיר 215/2021 - ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות - ספק שנתי

24/06/2021

עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לרכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות - ספק שנתי  (להלן: "הציוד"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 215/2021 - רכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות (להלן: "ההליך" או "הליך זה"). את ההצעות, "הליך מס' 215/2021 רכישת ביגוד ייצוגי לסדרני היכל התרבות - ספק שנתי" יש למלא במערכת הצעות מחיר "ביז בגליל ".את ההצעות יש להגיש עד ליום 7.7.21 עד לשעה 13:00. הצעות שלא תוגשנה במערכת הצעות המחיר של " ביז בגליל" עד ליום ולשעה הנקובים לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הרכש – מר' איציק בן שושן (להלן: "מנהל הפרויקט") למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי 1.7.21  בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה באמצעות המייל על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד