מכרז פומבי מס' 32/2021 - מתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים - מעודכן - הארכה

9/08/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 350 ₪  (שלוש מאות וחמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות (להלן: "הסתייגות") וכן כל בקשת הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל שגית בן גוזי לכתובת דוא"ל: sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום ג', ה- 17.8.21 עד השעה 13:00. על הפונה החובה לוודא טלפונית, בטלפון 04-9956187 את קבלת הדוא"ל. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2021 – למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול פרויקטים רשותי לרבות מתן שירותי תשתיות, חומרה ושירותים נלווים, עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ג', ה- 9.9.21 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד