קול קורא-פנייה לקבלת הצעות לאספקת מוצרים כשרים להכנת כריכים במוסדות חינוך

6/10/2021

עיריית עכו  מזמינה בזאת הצעות לאספקת מוצרים כשרים להכנת כריכים במוס"ח.

פנייה זו ממוענת למציעים בעלי ניסיון קודם באספקת מוצרים כשרים להכנת  כריכים במוס"ח, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטות להלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל חשב מנהל החינוך בעירייה מר דוד וקנין, טל': 04-9956047.

 

רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:

1.        המציע בעל ניסיון באספקת מוצרים להכנת כריכים ב- 3 שנים האחרונות .

2.        העובדים אשר יועסקו על ידי המציע בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר יבצעו עבודתם כולה או חלקה במוסדות החינוך, יהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

לא יועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע השירותים בתחום מוסדות החינוך, אלא לאחר     שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג-2003 (להלן בפרק זה: "התקנות").

3.        העדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א-1981.

 

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום רביעי ', ה- 17/10/21 עד לשעה 13:00 במשרדי אגף החינוך- רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה) אצל גב' שושי אורבך או לדוא"ל shoshio@akko.muni.il  יש לוודא טלפונית קבלת המייל  בטל': 04-9956276.

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל.

מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.

עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ואו  איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

 

עיריית עכו

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד