מכרז פומבי מס' 37/2021 - שיקום שני מבני מגורים ברחוב הרצל 33, הרצל 35

6/10/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום שני מבני מגורים ברחוב הרצל 33 והרצל 35 עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 37/2021 שיקום מבני מגורים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ראשון , ה- 31.10.21 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום חמישי, ה- 14.10.21. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן  במייל david_h@akko.muni.il , עד ליום חמישי, ה- 21.10.21 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 0525682443.

פתיחת מעטפות למכרז פומבי 37/2021 שיפוץ מבנים בתאריך 02/11/2021 בשעה 13:00 במשרד אדהם ג'מאל.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד