מכרז פומבי 35/2021 – רכישה ואספקת צבעים- ספק שנתי

25/10/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו ו/ או דרך אגף הגביה

בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 500 ₪  (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל

טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 35/2021 – רכישה ואספקת צבעים- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,

עד ליום ב', ה-22/11/2021 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום א', ה- 7/11/2021 בשעה 12:00, בחדר המועצה בקומה ראשונה, בבניין העירייה ברחוב

ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש למייל izik@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15/11/2021 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:04-9956084. יש לציין בשאלות ההבהרה את הסעיף שעליו מוגשת השאלה.

 

פתיחת מעטפות ביום ב' 29/11/2021 בשעה 10:00 במשרדו של מר אדהם ג'מל.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד