מכרז פומבי מס' 41/2021 - מנהל/ת הדיגיטל הרשותי

27/10/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למנהל/ת הדיגיטל הרשותי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה www.akko.muni.il, תמורת תשלום בסך 300 ש"ח (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 41/2021 מנהל/ת הדיגיטל הרשותי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה-11.11.21, עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות – גב' יונית סמולש למייל renana@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 4.11.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956093.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד