קול קורא

1/11/2021

פנייה להצבת דוכנים ומתן שי למשתתפים בכנס מאכלי חתולים בעכו

עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להצבת דוכנים ומתן שי למשתתפים בכנס מאכלי חתולים בעכו.

פנייה זו ממוענת למציעים בעלי מוצרים בתחום חיות המחמד, לרבות חנות לחיות מחמד, חברה לאספקת מזון לחיות מחמד ובעלים של חברה בכל נושא אחר שיכול לשרת את בעלי חיות המחמד בעיר עכו. על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן.

 

בכפוף לזכייה בקול קורא, המציע יהיה רשאי להעמיד דוכן המציג את מוצריו בעת האירוע. בנוסף, המציע יספק שי בכמות שלא תפחת מ 20 חבילות שיחולקו למשתתפים באירוע. כל חבילה מיועדת למשתתף אחד.

 כל מציע רשאי להציב דוכן אחד.

 

רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:

1.        המציע בעל מוצרים בתחום חיות המחמד, לרבות חנות לחיות מחמד, חברה לאספקת מזון לחיות מחמד ובעלים של חברה בכל נושא אחר שיכול לשרת את בעלי חיות המחמד בעיר עכו.

למען הסר ספק, מנהל השירות הווטרינרי, ד"ר איתן קליגלר, רשאי לפסול מציע בעקבות חוסר התאמה או כל סיבה אחרת שמהווה חוסר התאמה לאירוע.

2.        העדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א-1981.

 

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום רביעי ', ה- 7/11/2021 עד לשעה 13:00 לדוא"ל mazkira-vet@akko.muni.il  יש לוודא טלפונית קבלת המייל  בטל': 04-9956203.

על המציע לצרף להצעתו תיאור ומטרתו של הדוכן שיציב וכן את טיבו של השי שיינתן למשתתפים בכנס.

מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.

עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ואו  איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד