מכרז פומבי מס' 27/2021 - שירותי יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום התכנון והבניה

22/11/2021

עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לשירותי יעוץ, ליווי וייצוג בתחום התכנון והבניה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת הלשכה המשפטית בעירייה תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל יועמ"ש העירייה – עו"ד כנרת הדר למייל: sima@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום 29.11.21 עד לשעה 13:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956124/5  את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2021 – שירותי יעוץ, ליווי וייצוג בתחום התכנון והבניה, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 7.12.21 עד לשעה 13:00. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

פתיחת מעטפות למכרז פומבי 27/2021 ביום שני 13.12.2021 במשרד של אדהם גמאל.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד