קול קורא - אפשרות לשימוש בנכס עירוני

29/11/2021
עיריית עכו  מודיעה על מתן אפשרות לשימוש בנכס עירוני הנמצא במרכז צעירים, רחוב
הרצוג 9 בעכו.
פנייה זו ממוענת לכלל היזמים והמפעילים, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים.
את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל מנהל אגף נוער וצעירים, טל':  9917477 04 שלוחה מס' 9 .
יובהר כי מדובר על שימוש בנכס העירייה הכולל: עמדות עבודה פתוחות/סגורות, חדר ישיבות, כיתות לימוד, כיתות מחשבים וכיתות הדרכה. גובה דמי השימוש יהיה כמפורט בהסכם ובהתאם למחירון קבוע.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו .
עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ואו איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו / או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו .
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו / או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד