מכרז פומבי מס' 15/2022 -תכנון בית כנסת חב"ד בכרם ג'

9/02/2022

 עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי תכנון בית כנסת חב"ד בכרם ג' לרבות כלל שירותי הייעוץ והתכנון הנדרשים לביצוע העבודה, והכל כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באופן מקוון  קישור לרכישה  באמצעות אתר עיריית עכו או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 300 ₪. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 15/2022 תכנון בית כנסת חב"ד בכרם ג" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א', ה-27.2.22 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יתקיים ביום שלישי, ה- 15/02/22 בשעה 11:00. הסיור יצא מבניין העירייה. ההשתתפות בסיור המציעים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר מרדי שמיר מנהל הפרויקט לפקס 04-995611, עד לא יאוחר מיום א', ה- 20/02/22 עד לשעה 13:00. 

באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956118. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

קישור לזום לפרסום המכרז:

https://zoom.us/j/99140442629?pwd=WkRrSUpkMnNjNTZFU0dUaFpYaitQdz09

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד