מכרז פומבי מס' 7/2022 - פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות

2/03/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות, עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה תמורת תשלום בסך 300 ש"ח (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, "מכרז פומבי 7/2022 – פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות", עכו יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג' ה-22/03/22 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים, באתר העבודה, יתקיים ביום ג', ה-8/03/22. הסיור יצא מלובי העירייה בקומת הכניסה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה  13:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לנורית אזולאי למייל nurit-a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג' ה-15/03/22 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956055. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

 

פתיחת המכרז: 3.4.2022 בשעה 14:00
https://zoom.us/j/99913742120?pwd=T1lGWFY2QjlQUVIxWVA5VHN2TEF4UT09

 

 

 

לרכישה מקוונת

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד