קול קורא פנייה לקבלת הצעות להפקת מפת שכונת הכרם החדשה בעכו

14/03/2022

עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להפקת מפת שכונת הכרם החדשה ( להלן:" שכונת הכרם") וציון מקומות בשכונת הכרם.

מטרת הפרויקט הינה הנגשה והתמצאות רחובות, מוסדות ציבור, שטחי מסחר, שטחים ציבוריים, פארקים , בתי כנסת ועוד.  

פנייה זו ממוענת לחברות ו/ או ספקים נותני שירותים אשר להם הידע ,הניסיון, היכולת והאמצעים להפיק מפת שכונה חדשה, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטות להלן בכפוף לחתימה על מפרט שירותים אשר ע"י המציע. את נוסח מפרט השירותים ניתן לקבל אצל מנהלת מרכז שירות לתושב, בתיאום מראש טלפוני 0522252828. 

 

המפה תחולק על ידי העירייה לתושבים חדשים בשכונת הכרם החדשה, לגורמים עסקיים ,לספקי שירותים שונים ויזמים

 

מדובר בכמות של כ – 4,000 מפות שכונה שיחולקו בבתי התושבים ועוד 1,000 מפות שיוותרו בעירייה (סה"כ כ- 5,000 מפות שכונה ).

רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:

1.        המציע בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום הפקת מפות לפחות בשנתיים שקדמו למועד פרסום קול קורא זה.

היה ותוגש יותר מהצעה אחת אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועדה מקצועית של העירייה

בהתבסס על ניסיון קודם והתרשמות כללית.

2.        רשימת ממליצים .

3.        עוסק מורשה .

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה ולצרף אישור תקף מקיד שומה ,רו"ח או מיועץ מס או העתק נאמן למקור, המעיד על כך שהמבקש הינו עוסק מורשה. בנוסף, יש לצרף אישורי ניהול ספרים תקין ואישור תקף של הרשות המס בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או שיעור הניכוי.

4.        מבקש שהוא תאגיד –רישום כדין וזהות מורשה חתימה.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודת התאגדות כדין וכן אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשה החתימה.

5.        עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו- 1976.

6.        אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע למתן השירותים נשוא מסמך קול קורא זה.

 

לשם מימון עלות, הספק רשאי לגייס חסויות לפי התנאים שלהלן :

1.    לקבל חסות מבתי עסק ברחבי העיר, ששטח החסויות שלא יעלו על כ- 30% משטח המפה. הספק יציע פורמט.

2.    גיוס חסויות יהיה לפי החלטת הספק ובדבר שהפרסום אינו פוגעני, מפלה, אינו כולל מסרים פוליטיים או חברתיים ובהתאם להוראות כל דין.

3.    החסות תהיה רק עבור בתי עסק הפועלים בעיר עכו והמחזיקים רישיון עסק כדין.

 

 

 

 

 

את ההצעות ניתן לשלוח עד ליום א', ה- 27.03.2022  עד לשעה 13:00  לגב' אביבית וינברגר לדוא"ל avivit@akko.muni.il . יש לוודא טלפונית קבלת המייל  בטל':052-2252828.

מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.

עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ואו  איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע, בעת הדיון בהצעתו ,הסברים והבהרות ,בין אם על ידי שינוי או תוספת בגופי מסמכי ההזמנה/ חוזה ההתקשרות ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת , לא יחייבו את הרשות ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הרשות .

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד