קול קורא פנייה לקבלת הצעות להשכרת דירות לצורך קליטת עולים מאוקראינה

14/03/2022

עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להשכרת דירות למטרת קליטת חירום עולים חדשים מאוקראינה.

פנייה זו ממוענת לכלל בעלי הדירות המעוניינים להשכיר דירות לתקופות קבוצות, מרוהטות וממוזגות לרבות חיבור לרשת אינטרנט, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטים להלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל מנהלת אגף הקליטה בעירייה גב' ילנה נביליצין, טל': 04-9956171/ 0526189962. גובה דמי השכירות ייקבע ע"י העירייה בהתבסס על הערכת שמאות כמפורט בהסכם וישולם על ידי העירייה ו/ או על ידי הדייר.

 

רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:

1.     נעדר כל קרבה לחבר מועצת העיר עכו או עובד העירייה כמפורט בהסכם.

2.     אישור נסח טאבו על הדירות המוצעות.

 

אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועדה מקצועית של העירייה, בהתבסס על תמונות שיצורפו על ידי המציע ו/ או ביקור הועדה המקצועית בדירות המוצעות.

 

 

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום ד', ה- 30.03.2022 עד לשעה 13:00 במשרדי אגף הקליטה - רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה) אצל גב' ילנה נביליצין או לדוא"לelena@akko.muni.il . יש לוודא טלפונית קבלת המייל  בטל':04-9956171 או 0526189962.

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל.

מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.

עוד מובהר, כי העיריה איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד