מכרז פומבי מס' 3/2022 - פינוי אשפה בעכו עתיקה כולל הפעלת דחסן

3/04/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ואשפה מכל סוג בכל רחבי עכו העתיקה, מבתים, עסקים ומוסדות, פינוי אשפתונים כולל פינוי פסולת בניין בדרכים ושטחי ציבור והצבת שקיות באשפתונים כולל הפעלת הדחסן, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באופן מקוון באמצעות  https://did.li/r5iaa תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את הקבלה המעידה על רכישת המסמכים יש לצרף לנספחי ההצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  "מכרז פומבי 3/2022- פינוי אשפה בעכו עתיקה כולל הפעלת דחסן" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה עד ליום ב', ה- 2.5.22 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום א', ה- 10.4.22. המפגש יתקיים אצל מר שי אונגר – ראש מינהל תפעול, במשרדי מנהל התפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר ראש מינהל תפעול  במייל  shayu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 24.4.22 עד לשעה 13:00. על המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956058/7. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il

 


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד