מכרז פומבי מס' 21/2022 – שיפוץ בית כנסת הרב ניסים

10/04/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיפוץ בית כנסת הרב ניסים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העירייה תמורת תשלום בסך 600₪ ,שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז זוטא 21/2022 שיפוץ בית כנסת הרב ניסים " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום שלישי, ה- 12.4.22 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 5.4.2022. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' מירית דרוקמן מנהלת הפרוייקט במייל  mirit@akko.muni.il   עד לא יאוחר מיום ג', ה- 12.4.22 עד לשעה 13:00. על המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956058/7. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד