מכרז פומבי מס' 25/2022 - חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה - ביה"ס דרסקי בעכו

3/05/2022

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה – ביה"ס דרסקי בעכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת בקישור https://did.li/rdpTY, תמורת תשלום בסך 2,000₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " מכרז פומבי 25/2022 חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה – ביה"ס דרסקי בעכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום חמישי ה- 26.5.22 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום חמישי, ה-12.5.22. הסיור יצא מרחבת הכניסה לבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למחול ריזק- סגן מהנדסת העיר למייל rizekmak@akko.muni.il ,עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 19.5.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל  שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956160.

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד