מכרז משותף 1/22-למתן שירותי תכנון אספקה ואחזקה של מתקני משחק, סככות הצללה, מתקני כושר, משטחי בלימה, ריהוט רחוב

30/05/2022
הרשויות המקומיות עיריית בני ברק, עיריית אלעד, עיריית יהוד מונסון, עיריית עכו, עיריית -
טבריה, עיריית קריית שמונה, מ"מ מבשרת ציון, מוא"ז גזר, מוא"ז שומרון (להלן הרשויות) , -
הקימו ועדת מכרזים משותפת, אשר פרסמה מכרז משותף למתן שירותים שבכותרת.
המכרז כולל שישה פרקים 01 06.01 22 (להלן פרק/ הפרקים), כך, שמשתתף רשאי להגיש לפרק -
אחד או יותר, בכפוף לרכישת מסמכי הפרק.
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז
לחתום, ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, לפרק אחד, אצל הגב' אבישג
אזולאי, משרד עורכי דין מ. בר לב ושות', ברח' בר כוכבא - 23 , בני ברק, בימים א' ה' בין השעות –
9:00 16:00 , בטלפון 03 6096317 .
במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום במשרדי עורכי הדין מ. בר לב ושות' -
ובאתר האינטרנט של המשרד: www.barlevlaw.co.il , וגם באגפי הרכש במשרדי הרשויות
(בתיאום מראש).
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות
המכרז בידי המציע, ב - 2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה
עליה מצוין שם ומספר המכרז, בעיריית בני ברק, אצל דובר העירייה, קומה ג' רחוב רח' ירושלים
58 , בני ברק, ביום 20.06.22 ולא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 06.06.22 שעה 12:00 ברח' מרבד הקסמים 6, יהוד, באולם
המליאה.
המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
פתיחת מעטפות פומבית תתקיים ביום 27.06.22 בשעה 10:00 , בחדר הישיבות קומה ג', בעיריית בני ברק.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד