הזמנה להציע הצעות מחיר להליך מכירה מס' 273/2022

30/05/2022

.         1.1  עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת משאית דחס אשפה  26 טון וטנדר איסוזו דימקס 2007  " +בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.

1.2.      הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה או יותר ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.

2.         את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס'  273/2022  – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il        בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 273/2022)

את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך  13/06/2022 עד השעה 13:00  .

עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. 

ככל שלא  התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.

יש אפשרות  למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר     

בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  

בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תחתם המעטפה על 

ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי 

המעטפה.

 

3.         בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל (להלן: "המשתתף") העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך בכל התנאים המפורטים להלן:

4       4.1  על המשתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים אלה.  

         הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה, ו/או שיצורפו אליה הסתייגויות הגורעות מדרישות 

         העירייה לא תידון.

3.2.      על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך. החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

4.         5.1.      הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.

4.2.      הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים/לאספקת הטובין, לרבות הובלה.

4.3.      הרכבים ימכרו במצבם הנוכחי

5.         אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.

6.         העירייה תהא רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים, או לבטל חלק מן הסעיפים ולהתקשר עם המציע הזוכה לעניין הסעיפים הנותרים בלבד. היה ובוטלו סעיפי התקשרות, יקבע כזוכה מי שהצעתו היתה הזולה ביותר לאחר ביטול הסעיפים.

7.         משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

 

8.         את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב אריה דושניצקי 2 בתאום עם                         שלומי אלקריף מנהל אגף רכב מס' נייד 054-5532363. / אלכס טרכטנברג קצין בטיחות בתעבורה  מס' נייד 0533314324

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד